תנאי שימוש לשירות ADVICE
עודכן לאחרונה בספטמבר 2020


1. מבוא

1.1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.advice-fp.com (להלן: "האתר") המופעל ומנוהל על ידי אדוויס.אפ.פי מרח' אפעל 6 פ"ת (להלן: "מפעיל האתר"). השימוש באתר ובשירות המוצע בו כפוף לתנאי השימוש המופיעים להלן, כפי וככל שיעודכנו מעת לעת ע"י מפעיל האתר ("תנאי השימוש").

1.2. לפני השימוש באתר לצורך או מטרה כלשהיא (לרבות השירות המוצע בו), הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המהווים את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר בכל הקשור לאתר ולשירות (לרבות כל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרתו ו/או בגינו). בעצם שימושך באתר ו/או בשירות, הינך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש ואתה מסכים לכל תנאיהם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא הימנע משימוש באתר ובשירות בכל צורה שהיא.

1.3. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.

1.4. במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצידם: (א) "אתה" או "משתמש" או "לך" משמע כל גולש אשר עושה שימוש באתר; (ב) "פרטי המשתמש" משמע פרטי יצירת הקשר של המשתמש, אותם מוסר המשתמש במסגרת מילוי השאלון או לשונית "צור קשר" באתר; (ג) "חומר/ים" או "תכנים" משמע מידע או נתון מכל סוג שהוא (לרבות טקסט המצוי בשאלון, שפה גראפית, לוגו, נתונים, תמונות וכו') המוצגים או מופיעים באתר, והכל, בין אם הינו בבעלות מפעיל האתר ובין אם בבעלות צד ג' המקנה למפעיל האתר זכות שימוש בו; (ד) "שימוש" משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך השירות.


2. השירות

2.1. השירות המוצע למשתמש במסגרת האתר אינו כרוך בתשלום ואולם התקשרות בחוזה ביטוח כתוצאה מהשירות, אם וככל שתתבצע, תהא בתשלום בהתאם לתנאים המקובלים באדוויס, כפי שיוצעו למשתמש האתר.


3. מדיניות פרטיות

3.1. איסוף מידע – כללי

3.1.1 בעת השימוש באתר, מפעיל האתר אוסף מידע שנמסר על ידך באתר, ובכלל זה מידע אודות אופן השימוש של המשתמש באתר ומידע שאתה מוסר ביוזמתך במסגרת השירות. חלק מהמידע הוא מידע אישי וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי.

3.1.2. "מידע אישי" – מידע המזהה את המשתמש באופן אישי לרבות כזה שנמסר על ידו ביודעין באתר לצורך קבלת השירות או בלשונית "צור קשר".

3.1.3. "מידע שאינו אישי" - מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פאסיבי אודות שימוש ו/או הפעלת האתר ע"י מפעיל האתר, שאינו מאפשר זיהוי אישי של המשתמש, ובכלל זה סוג הדפדפן של המשתמש, התאריך והשעה בה נכנס המשתמש לאתר, כתובות פרוטוקול האינטרנט של המשתמש וכיוצ"ב.

3.2. בעצם השימוש באתר ובשירות, המשתמש מצהיר, מתחייב ונותן הסכמתו המפורשת ומדעת לכל האמור להלן:

3.2.1. בעצם מסירת מידע אישי באתר, המשתמש מצהיר כי הפרטים שמסר נכונים, מדויקים, ושייכים לו. בעצם מסירת מידע אישי באתר הינך מסכים להיכלל במאגר מפעיל האתר לצורך: (א) קבלת הצעות בתחום ביטוח החיים; (ב) משלוח הצעת המחיר לכתובת הדוא"ל של המשתמש; (ג) העברתו לאדוויס לשם יצרת קשר עם המשתמש לשם השלמת הליך הרכישה של ביטוח החיים.

3.2.2. ידוע למשתמש כי לא מוטלת עליו כל חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש או מידע אישי אחר, ומסירת פרטי המשתמש והמידע האישי נעשית מרצונו החופשי, ואולם המשתמש מודע לכך שללא מסירת פרטי המשתמש מפעיל האתר לא יוכל להעניק למשתמש את השירות המבוקש.

3.2.3 כמו כן, ידוע למשתמש והוא מסכים להעברת מידע אישי שמסר באתר ע"י מפעיל האתר לצדדים שלישיים, לרבות אדוויס, בין היתר לצורך אספקת השירות והשלמת הליך רכישת חוזה ביטוח החיים שבחרת לרכוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, מפעיל האתר יהא רשאי להעביר מידע שמסרת באתר ככל שיידרש עפ"י דין (לרבות לפי צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש למפעיל האתר ו/או מי מטעמו).

3.2.4. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש, מפעיל האתר אינו אחראי לכל שימוש שיעשה במידע האישי שמסר המשתמש באתר, כולו או חלקו, ע"י צדדים שלישיים כלשהם ואתה פוטר את מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.

3.2.5. מובהר כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על פרטים שמוסר המשתמש לנציגי אדווייס לאחר השלמת ההליך האינטרנטי, לרבות במסגרת מילוי השאלון הרפואי, ועל פרטים כאמור תחול מדיניות הפרטיות של אדווייס המצויה בקישור שלהלן: http://advice-fp.com

3.2.6. המשתמש מעניק למפעיל האתר רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל בלתי חוזר, ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן לעשות שימוש במידע האישי, ומפעיל האתר יהא רשאי לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) בשל כך.

3.2.7. מידע לא אישי שייאסף באתר ישמש את מפעיל האתר ו/או מי מטעמו, בין היתר, לבחינת מספר המבקרים באתר, פילוח וניתוח הרגלי שימוש באתר, עדכון וטיוב השאלון, תיקון תקלות, ניהול האתר וכל מטרה אחרת לשם שיפור פעילות האתר והשירות המוצע בו. מאחר ומדובר במידע שאינו אישי ולא ניתן לזיהוי המשתמש, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות במידע כל שימוש ולהעבירו לצדדי ג' ללא כל הגבלה, ולא תהיה למשתמש כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי מפעיל האתר וכל מי מטעמו בשל כך.

3.2.8. המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב למפעיל האתר בדוא"ל https://www.advice-fp.com/contact-us  לבקש לעיין בפרטי המשתמש שמסר וכן לבקש לתקן או למחוק את המידע כאמור המצוי במערכות מפעיל האתר. מפעיל האתר יפעל  למילוי בקשת המשתמש בהתאם לחובות המוטלות עליו לפי החוק, ואולם מידע הדרוש למפעיל האתר לצורך ניהול עסקיו ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות ו/או שחובה עליו לשמור על פי דין, יוסיף להישמר על ידי מפעיל האתר למשך הזמן הנדרש ע"פ דין. 

3.3 שימוש בעוגיות (cookies)

3.3.1 מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש ב- cookies - זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן שלך, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתך להתקנתן על מחשבך (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקרת, לאתרים שהובילו אותך לאתר, למשך הזמן שגלשת באתר, לחלקים באתר בהם התעניינת, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.

3.3.2. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבך. אם הדפדפן שלך מתיר זאת, באפשרותך לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו.


4. השימוש באתר.
מפעיל האתר מתיר למשתמש לעשות שימוש באתר ובשירות למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. כמו כן, חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או בשירות שימוש לצורך איזה מהפעולות הבאות: (א) ביצוע כל פעולה המטילה עומס גדול באופן סביר או בלתי פרופורציונאלי על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ב) העלאת חומרים המפרים/עלולים להפר זכויות קניין רוחני; (ג) חדירה לקבצי המידע ו/או לכל חומר של מפעיל האתר המצוי באתר, ביצוע כל פעולה שמטרתה יצירת יצירות נגזרות, שינוי, הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון, שיפור או ניסיון לפיצוח קוד המקור של האתר ו/או השירות, ביצוע כל פעולה מסוג crawling או spider או כל פעולה דומה לאלה באתר או בכל חלק ממנו, והכל - באמצעים מכניים, אלקטרונים, ידניים ו/או בכל דרך אחרת; (ד) חדירה לקבצי המידע והנתונים של מפעיל האתר ו/או צדדי ג' ו/או העברת תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או ביצוע כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995; (ה) יצירת קישור עמוק (deep linking); (ו) כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לאתר ו/או למפעיל האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא; (ז) העלאת תוכן לא חוקי ו/או שפרסומו נאסר עפ"י דין, מאיים, מטריד, פוגעני, מסית, שיקרי, מטעה, גזעני, אין לבצע שימוש באתר הפוגע בפרטיות, אין להעלות כל חומר שיש בו משום הוצאת לשון הרע, פורנוגרפיה, אין לבצע שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם, ואין להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך ביצוע או עידוד ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; ו/או (ח) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר ו/או השירות.


5. זכויות קניין רוחני.
למעט מידע על המשתמש, מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר ובתכניו, הינן של מפעיל האתר (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו למפעיל האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), ומפעיל האתר (או צד ג', כאמור) הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים מסחריים של האתר, בזכויות יוצרים ובסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצובו ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.


6. אחריות.

6.1. האתר והשירות המוצע בו מסופקים כפי שהם ("AS IS"), ללא אחריות ו/או מחויבות של מפעיל האתר וכל מי מטעמו מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) אחריות להיעדר טעויות שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים במידע הנכלל באתר ו/או העדר רכיבים מזיקים באתר, לרבות כאלה שמקורן בנותני השירות הפועלים מטעם ו/או בשיתוף פעולה עם מפעיל האתר במסגרת אספקת השירות; ו/או כי השירות יענה על דרישות המשתמש או יתאים לצרכיו, או כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, מלאה, וכי הגישה אליו תהיה זמינה או נקייה מתקלות ולא תופרע. כמו כן, כל הסתמכות ו/או החלטה של המשתמש להתקשר עם מפעיל האתר ו/או שותפיו העסקיים בחוזה ביטוח על סמך הצעה לעריכת ביטוח חיים (ככל שתוצע) הינה באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. מפעיל האתר וכל מי מטעמו אינם אחראים לתוכנה של פוליסת ביטוח כלשהי שנרכשה על ידי המשתמש או לביצועה לאחר שנרכשה. המשתמש פוטר את מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חיסרון כיס, הפסד או כל תשלום אחר שיגרמו לו בקשר עם האמור.

6.2. מפעיל האתר לא יישא באחריות לכל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו כתוצאה מהשירות המוצע באתר, בין עם אדוויס ובין עם כל צד ג' אחר, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת השירות ו/או בגינו.

6.3. מפעיל האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראיים למידע המצוי באתרים אחרים או אתרים חיצוניים, הנזכרים באתר או המקושרים לאתר באמצעות קישורים ("לינק") או בכל דרך אחרת, והם לא יישאו באחריות לנזקים שייגרמו לך, אם יגרמו, עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.

6.4. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על מפעיל האתר ו/או בעלי מניותיו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או על כל מי מטעמו ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיוצ"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות, ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או בשירות, ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בשירות ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר ו/או השירות ו/או הפרעות בפעילותו, והכל - גם אם מפעיל האתר כבר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. בכל מקרה, על אף האמור בכל דין או הסכם, הסעד היחיד המוקנה למשתמש בכל מקרה כאמור הינו הפסקת השימוש באתר ו/או בשירות.


7. אבטחת מידע.
מפעיל האתר פועל על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת האתר ומידע המשתמש המועלה אליו מפני גישה בלתי מורשית. עם זאת, מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר ו/או השירות יהיו חופשיים או נקיים מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה, ואינו מתחייב שמידע המשתמש וכל מידע נוסף אשר יועלה ע"י המשתמש במסגרת השירות יהיה חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית, נזקים וכו'. המשתמש מצהיר כי לקח בחשבון את הסיכונים הפוטנציאליים הכרוכים בהעלאת מידע לאתר והחליט לעשות שימוש באתר חרף סיכונים אלה. כמו כן, כגולש באתר חלה עליך האחריות לכך שלא יחדרו וירוסים למחשבים או תוכנות המצויים ברשותך. נוסף על כך הנך נדרש לנקוט באמצעי זהירות מתאימים ביחס להודעות דואר אלקטרוניות אשר עשויות להכיל קישור לאתרים מתחזים.


8. קטינים, אזרחי ישראל.
השירות הניתן באתר אינו מיועד לקטינים או למי שאינם אזרחי ישראל.


9. שינויים.
מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את השירות, וכן לעדכן את התכנים באתר ואת תנאי השימוש ללא הודעה מראש. עדכונים כאמור יחייבו את המשתמש מרגע עדכונם ואילך. ניתן לראות את תאריך עדכון תנאי השימוש בראשם; אם ייקבע כי חלק כלשהו של תנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם; ויתור של מפעיל האתר, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לה על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.


10. שיפוי.
מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה למפעיל האתר עפ"י כל דין ו/או תנאי השימוש, מפעיל האתר רשאי למנוע מהמשתמש ו/או לחסום את היכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירות במקרה של הפרת תנאי השימוש (כולם או חלקם). המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למפעיל האתר וכל מי מטעמו, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש.


11. הסכם שלם וממצה.
תנאי השימוש מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר עם האתר והשירות. עם זאת, תנאי השימוש אינם רלוונטיים לכל התקשרות ו/או מו"מ להתקשרות שיתבצעו עם צדדי ג' כתוצאה ממנו, ובכלל זה כל מסמך שיועבר למשתמש במסגרת ההתקשרות עם צד ג'. תנאי שימוש אלה מחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש ומפעיל האתר בקשר לאתר ו/או לשירות.


12. חוק חל.
על האתר, השירות ותנאי השימוש יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.